Tại sao việc đọc sách nên là sự ưu tiên của bạn
Tại sao việc đọc sách nên là sự ưu tiên của bạn

Hơn một phần tư người trưởng thành ở Mỹ thừa nhận rằng, họ không đọc bất kỳ quyển sách nào, thậm chí là một phần của quyển sách trong suốt 1 năm vừa qua. Số liệu này được thống kê từ trung tâm nghiên cứu