• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 511.076
    Nhan đề: Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc /

DDC 511.076
Tác giả CN Đỗ Đức Giáo
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc / Đỗ Đức Giáo
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2021
Mô tả vật lý 379tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Hướng dẫn giải bài tập
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Từ khóa tự do Đồ thị và ứng dụng
Từ khóa tự do Lôgic và ứng dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ hình thức
Từ khóa tự do Văn phạm và otomat
Địa chỉ 100Kho Đọc(1): LD.000890
Địa chỉ 100Kho Giáo trình(295): VG.019035-329
Địa chỉ 100Kho Mượn(9): LM.004094-8, LM004156-9
00000000nam a2200000 a 4500
0013805
0022
00468cdcdc2-a4a3-4187-8a1b-dca51c67e339
005202212061057
008080704s2021 vm| vie
0091 0
020|c68000
039|a20221206105836|bhanhnt|c20220916202329|dilib|y20080704153857|zilib
041|avie
044|avm
082|a511.076
100|aĐỗ Đức Giáo
245|aHướng dẫn giải bài tập toán rời rạc / |cĐỗ Đức Giáo
250|aTái bản lần thứ nhất
260|aH. : |bGiáo dục, |c2021
300|a379tr. ; |c24cm
653|aHướng dẫn giải bài tập
653|aToán rời rạc
653|aĐồ thị và ứng dụng
653|aLôgic và ứng dụng
653|aNgôn ngữ hình thức
653|aVăn phạm và otomat
852|a100|bKho Đọc|j(1): LD.000890
852|a100|bKho Giáo trình|j(295): VG.019035-329
852|a100|bKho Mượn|j(9): LM.004094-8, LM004156-9
890|a305|b551|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 LD.000890 Kho Đọc 511.076 Sách tham khảo 1
2 LM.004094 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 2
3 LM.004095 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 3
4 LM.004096 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 4
5 LM.004097 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 5
6 LM.004098 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 6
7 LM004156 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 7
8 LM004157 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 8
9 LM004158 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 9
10 LM004159 Kho Mượn 511.076 Sách tham khảo 10
Bình luận