Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Luật - Giáo dục đại học - Phổ biến giáo dục pháp luật
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Luật Trợ giúp pháp lý : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Minh Ngọc s.t., g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể của pháp luật trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý như: Người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý... cùng các điều khoản thi hành

Luật Quốc phòng / Minh Ngọc s.t., g.t.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung Luật Quốc phòng với những quy định chung và quy định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản thi hành

Luật Cán bộ, công chức - Luật Viên chức : Sửa đổi, bổ sung năm 2019 / Minh Ngọc g.t.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp toàn văn Luật Cán bộ, công chức bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; cán bộ, công chức các cấp; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Minh Ngọc g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những qui định chung và qui định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành

Luật Thư viện : Năm 2019 / Minh Ngọc g.t.
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn Luật Thư viện năm 2019 bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về thành lập thư viện; hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện cùng các điều khoản thi hành

Luật Phòng cháy và chữa cháy / Minh Ngọc g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp toàn văn Luật Phòng cháy và chữa cháy bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Luật Bảo hiểm xã hội / Minh Ngọc g.t.
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung Luật bảo hiểm xã hội gồm các quy định chung và quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội... và điều khoản thi hành

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là các vấn đề hạn chế, bất cập trong Luật hiện hành và những vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Minh Ngọc g.t.
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những quy định chung và quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao... cùng các điều khoản thi hành

Luật Ngân sách nhà nước / Minh Ngọc g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung Luật Ngân sách nhà nước với những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về ngân sách nhà nước; nguồn thu, chi của ngân sách các cấp; lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách nhà nước cùng các điều khoản thi hành

Luật An toàn thông tin mạng / Minh Ngọc s.t., g.t.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn Luật an toàn thông tin mạng với những quy định chung và quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực... và các điều khoản thi hành

Luật Đầu tư công / Sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022 (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Đầu tư công với những quy định chung và quy định cụ thể về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư; thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch đầu tư công; nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong hoạt động đầu tư công và các điều khoản thi hành

Luật Giáo dục / Minh Ngọc g.t.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn Luật Giáo dục với những quy định chung và quy định cụ thể về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác; các quy định liên quan đến nhà giáo, người học; trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục; đầu tư và tài chính trong giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục và các điều khoản thi hành

Luật Tố tụng hành chính / Minh Ngọc g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu Luật Tố tụng hành chính với những qui định chung và những qui định cụ thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng... và các điều khoản thi hành

Bộ luật Lao động năm 2019 / Minh Ngọc g.t.
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn, vệ sinh lao động; những qui định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới; những qui định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác... cùng các điều khoản thi hành

Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Minh Ngọc s.t., g.t. (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày toàn văn Bộ luật Dân sự với những qui định chung và qui định cụ thể về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân; pháp nhân; nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự, giao dịch dân sự; quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản...

Luật Chuyển giao công nghệ : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 / Minh Ngọc s.t., g.t.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu luật chuyển giao công nghệ với những qui định chung và những qui định cụ thể về thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ...