Dòng Nội dung
1
Giáo trình Hệ thống viễn thông / Trần Ngọc Quý, Đinh Nho Thanh

H. : Học viện KTMM, 2014
256tr. ; 27cm +


Đầu mục:384 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình phát triển ứng dụng IoT / Trần Ngọc Quý, Dương Tuấn Đạt

H. : Học viện KTMM, 2021
259tr. ; 27cm +


Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3